ССССССССС. Суретте келтірілген жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигінен үдеуді табыңыз

Суретте келтірілген жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигінен үдеуді табыңыз. А) 5 м/с2

Суретте көрсетілген АК жолының АВ, ВС, СД, ДЕ, ЕК кесінділерінің әрқайсысын автомобиль 5 мин. уақытта жүріп өткен. Жолдың қай бөлігінде автомобильдің жылдамдығы ең үлкен? D) ДЕ

Серпімділік коэффициенті k=2 кН/м серіппені 2 см-ге сығу үшін қандай күш қажет?С) 40 Н

Суретте көрсетілген көлбеу жазықтықпен сырғанаған денені тежеуші үйкеліс күшін көрсетіңіз. D) F4

Сүйір бұрышы a-ға тең көлбеу жазықтықта қозғалмай тұрған массасы m денеге әсер етуші үйкеліс күші қандай? (m - үйкеліс коэффициенті).C) mg sіna

Серіппелі екі маятниктің серпімділік коэффициенттерінің қатынасы = а. Жүктердің массаларының қатынасы = b. Бұл маятниктердің Т1/Т2 периодтарының қатынасы қандай?

C)

Суретте горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дене траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің кинетикалық энергиясы минималь мәнге ие болады? Ауа кедергісін ескермеңіз. С) 3

Серпімді деформацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде, оның потенциялық энергия қоры қалай өзгереді?А) 4 есе кемиді

Серіппелі маятник тербелісінің амплитудасы 2 есе өссе, оның толық энергиясы неше есе өзгереді? (серіппе салмақсыз және ығысуы Гук заңына бағынады) В) 4 есе өседі

Суретте екі тербелістің қосылуы векторлық диаграммасы түрінде келтірілген. Қорытқы толқынның фазасын көрсетіңіз.C) j4

Серіппелі маятниктің гармониялық тербелісінің циклдік жиілігін көрсетіңіз.С) w=

Судың ішіне орналасқан серіппелі маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? Маятниктің түрі сондай етіп жасалған су мен үйкеліс күшін ескермеуге болады.В) өзгермейді

Суретте дененің гармониялық тербеліс жасау кезіндегі Х (t) –тәуелділік графигі берілген. Осы тербелістің периоды неге тең? С) 3 с

Суретте қандай процестің диаграммасы көрсетілген?В) изотермалықСұйықтың қайнай бастаған кезінен толық буланып біткенге дейінгі температурасы қалай өзгереді?С) өзгеріссіз қалады

Суретте көрсетілген процесс кезінде газ 1-ші күйден 2-ші күйге өткендегі орындалатын жұмыс қаншаға тең?В) 400 Дж

Суретте көрсетілген Карно циклінің қандай бөліктерін изотермалық процесс деп атайды?D) 1 және 3

Столдың горизонтал бетінде тұрған бөренеге 4 м/с жылдамдық берілді. Үйкеліс күші әсерінен бөрене модулі а=1 м/с2 үдеумен қозғалады. Бөрене 5 с аралығында қанша жол жүрді?В) 7,5 м

Су, қимасының ауданы айнымалы горизонталь түтікпен ағады. Түтіктің қай жерінде қысым ең аз болады?A) түтіктің жіңішке бөлігінде

Сұйықта жылдамдықпен қозғалған шарға әсер етуші кедергі күшін көрсетіңіз

(Стокс заңы).А)

Cуретте теңдеу түрі болатын материалды нүктенің тербеліс графигі көрсетілген. Бастапқы фазасы неге тең?B)

Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады?D)

Сиренасы қосылған автомобиль қозғалмай тұрған бақылаушының қасынан өтіп кетті. Автомобиль жақындаған кезде бақылаушы дыбыстың жоғары тонын, ал алыстаған кезде дыбыстың жіңішке тонын естиді. Егер сирена қозғалмай тұрған кезде бақылаушы оның жанынан өтетін болса, онда қандай эффект (әсер) байқалар еді?D) жақындаған және алыстаған кезде тон төмендейді

Cуретте көрсетілген график бойынша идеал газ 1 күйден 2 күйге көшкен кездегі оның көлемі қалай өзгеретіндігін анықтаңыз.D) артады

Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме?В) бөлінедіСтокс өрнегін көрсетіңіз:E)

Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең?С) 6Һ10-3 кгҺм2

Салыстырмалық теорияда масса мен энергияның өзара байланыс заңы мына түрде көрсетіледі:Е)

Су горизонтал орналасқан көлденең қимасы өзгеретін түтікпен ағады. Түтіктің кең бөлігіндегі судың жылдамдығы 2,0 м/с. Түтіктің кең бөлігінің диаметрі жіңішке бөлігінің диаметрінен 1,5 есе артық болса, оның жіңішке бөлігіндегі су жылдамдығын анықтаңыз. Д) 4,5 м/с

Сыртқы мәжбүр етуші күштің тербеліс жиілігі жүйенің меншікті тербеліс жиілігіне тең болғанда жүйенің тербеліс амплитудасының кенет арту құбылысын … деп атайды.С) резонанс

СИ бірліктер жүйесінде бір моль қандай физикалық шаманың өлшем бірлігі болып табылады?А) зат мөлшері

Судың бір молекуласының орташа кинетикалық энергиясы неге тең?Е) 6кТ

Сұйық пен қаныққан бу арасындағы физикалық қасиеттердегі айырмашылық жойылу кезіндегі температура қалай деп аталады?В) Кризистік температура

Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме?В) тек бөлінеді

Судың ыдыс табанына және қабырғаларына түсіретін қысым күші бірдей болуы үшін, суды радиусы R цилиндр пішінді ыдыстың қандай һ биіктігіне дейін құю керек?C) h=R

Сынапты барометр 750 мм қысымды көрсетеді. Егер сынаптың орнында су болса, барометрдегі сұйық бағананың биіктігі қандай болар еді? (Судың тығыздығы 103 кг/м3, сынаптың тығыздығы 13,6×103 кг/м3).D) 10,2м

Су ішінен көлемі V=10-3 м3 тасты һ=10 м тереңдіктен көтереді. Судың тығыздығы 1 г/см3, тастың тығыздығы 5 г/см3. Тасты көтеру кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз. (g=10м/с2).A) 400Дж

Салмақсыз жіп блок арқылы асырылып тасталынған. Жіптің ұштарына массалары 3 кг және 7 кг екі жүк бекітілген. Жүктер қандай үдеумен қозғалатынын анықтаңыз. Блоктың үйкелісі ескерілмейді. (g=10 м/с2).B) 4 м/с2

Суы бар ыдыстар табандарының аудандары бірдей. Олардың қайсысының түбіне көбірек қысым түседі және неше есе?B) 2, екі есе үлкен

Суретте көрсетiлген өткiзгiш зарядталған болса, оның қай нүктесiнде электр өрiсiнiң кернеулiгi ең көп мәнге ие болады?Д) 4

Суреттегiдей жалғанған бiрдей конденсаторлардан тұратын батареяның сыйымдылығы қандай болады?E) С

Сыртқы электр өрiсiнің әсерінен диэлектриктердiң полярлы емес молекулалары қандай күйге көшеді?С) олар деформацияланады

Сыйымдылықтары 9 мкФ, үш конденсатор параллель жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады?E) 27 мкФ

Сыйымдылықтары 12 мкФ үш конденсатор тiзбектей жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады?А) 4 мкФ

Суретте көрсетiлгендей, жазық конденсаторды жартысына дейiн майға (e=3) батырғанда, оның сыйымдылығы қалай өзгередi?Д) 2 есе өседi

Сыйымдылығы 24 мкФ конденсатордың астарларындағы заряд 12 мкКл тең. Конденсатордың астарларын өткiзгiшпен тұйықтағанда, бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?) 3 мкДж

Суретте көрсетiлгендей етiп жалғанған конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылық қанша болады? Егер С1=6 мкФ, С2=С3=С4=3 мкФ? В) 7 мкФ

Сфералық конденсатордың астарларындағы потенциалдардың айырымын 3 есе көбейткенде, оның сыйымдылығы қалай өзгередi?В) 3 есе азаяды

Суретте көрсетiлген 1 және 2 нүктелердегі зарядтар қозғалмайтын етіліп бекiтiлген және 3 заряд орын ауыстыра алады. Осы жағдайда ол қалайша орын ауыстыра алады?E) тыныштық күйiнде қалады

Суретте көрсетiлген тiзбектегі (А) амперметр 3 А ток күшiн көрсетедi. Егер R1=2 Ом, R2=4 Ом болса, А1 амперметрiнiң көрсетуi қанша болады?В) 2 А

Суретте R1, R2 және R3 әртүрлi үш кедергi үшiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiк графиктерi берiлген. Ең үлкен мәндi кедергiнi көрсетiңiздер.В) 2 Ом

Суретте R кедергiсi арқылы өтетiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiгi берiлген. U=40 В кернеуi үшiн осы кедергiде бөлiнiп шығатын қуат мөлшерi қанша болады?В) 3,2 Вт

Суретте көрсетiлгендей, түйiнде тоғы бар бес өткiзгiшпен түйіседі. Егер I2=3А, I3=4А, I4=2 А, I5=5А болса, I1 тогының күшi қанша болады?А) 2 A

Соленоидтың осiндегі магнит өрiсiнiң кернеулiгi қай формуламен анықталады.D) H=nI

Суретте I тогы бар өткiзгiштiң қима беті көрсетiлген. Өткiзгiштегi электр тогы бiзден сурет жазықтығына перпендикуляр бағытталған. Суретте көрсетiлген А нүктесiндегi қандай бағыт магнит индукциясы векторының бағытымен сәйкес болады?С) 3

Соленоидтың бiрлiк ұзындығына келетiн орам санын 2 есе өсiргенде, соленоидтың индуктивтiлiгi қалай өзгередi?А) 4 есе өседi

Сыртқы ерiксiз ЭҚК-iнiң әсерiнен болатын тербелмелi контурдағы резонанстық циклдiк тербелiс жиiлiгi қандай болады?А)


3952432790639645.html
3952480425791177.html
    PR.RU™